Скъпи пациенти ! Може да се чувствате спокойни при нас. Нашият екип е взел всички мерки за дезинфекция и проветряване. Скъпи пациенти ! Може да се чувствате спокойни при нас. Нашият екип е взел всички мерки за дезинфекция и проветряване.   

Специални предложения с ваучери

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ “www.harmonia-medical.com”

Настоящите общи условия регламентират отношенията между “Медицински център Хармония” ООД и лицата ползващи сайта и онлайн магазина находящи се на www.harmonia-medical.com

  1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

С използване на интернет сайта www.harmonia-medical.com, всяко негово меню, категория или подкатегория, секция или подсекция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на този сайт, Вие предоставяте вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите общи условия за ползване на сайта, както и от всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване. При посочените в предходното изречение хипотези Вие също така предоставяте вашето съгласие за събиране и използване за целите на сайта и обусловените от него правоотношения на предоставената от Вас лична информация. Обвързването от общите условия е приложимо както към текущата конфигурация на сайта, така и към всички промени в него, направени под формата на допълнения и изменения или въвеждане на нови менюта, категории, секции и други. Ако не сте съгласни с изложеното или не желаете да предоставите вашето съгласие за обвързване от общите или специалните условия на сайта, не се разрешава да го посещавате, да го използвате или да сте страна в обусловени от него правоотношения.

  1. ПОЯСНЕНИЯ НА ТЕРМИНИ

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

Интернет сайтът на Медицински център Хармония е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във вашия браузър, при изписване на електронния адрес www.harmonia-medical.com;

Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице (потенциален купувач), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и при наличие на интерес, да извършва покупка на медицински услуги по електронен път или да разглежда/се информира /от представеното съдържание на интернет сайта.

Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.

Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт предоставящ достъпна среда на потребителя до възможностите на интернет пространството.

Браузър - компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Информационна система / Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява осигурява автоматична обработка на данни.

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя;

Потребителски профил е обособена част от уебсайта на “Медицински център Хармония” ООД, съдържаща информация за потребителя, изисквана от “Медицински център Хармония” ООД, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и “Медицински център Хармония” ООД.

Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

Уебсайт / Интернет сайт ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Ваучер или разписка - виртуален документ с уникален номер и баркод със секретен номер, издаван от “Медицински център Хармония” ООД на клиентите-потребители, в удостоверение на това, че последните са сключили с “Медицински център Хармония” ООД, чрез информационната платформа “Медицински център Хармония” ООД и разположената там електронна форма, конкретен договор за продажба от разстояние на конкретна медицинска услуга, по обявени от “Медицински център Хармония” ООД промоционални цени, както и че при условията на сключения договор, са извършили авансовото плащане в цялост от цената на закупуваната от разстояние услуга.

ІІІ. Закупуване на ваучери. Предмет на договора

В случай, че потребителят има воля да сключи договор за продажба от разстояние на конкретна медицинска услуга посредством предоставената му платформа, той би следвало да достигне до страница - част от сайта, съдържаща специално изготвен интерфейс, посредством който потребителят ще извърши електронното волеизявление за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние, по системата за груповото пазаруване, с авансово плащане. В случай, че потребителят няма регистрация в сайта до момента, той следва да премине кратка процедура по регистрация, при която доброволно, съгласно настоящите Общи условия предоставя данните, необходими за сключване и изпълнение на договора.

Регистрация

Процедурата по регистрация на сайта е напълно доброволна и безплатна. Регистрацията е необходима само при закупуването на ваучери на промоционална цена. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без регистрация. За да се регистрирате е необходимо да попълните регистрационния  формуляр, който се намира ТУК

Договор

Договорът за продажба от разстояние между “Медицински център Хармония” ООД и ползвателя/потребителя/пациента се счита за сключен и потвърден от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на “Медицински център Хармония” ООД. С приемането на настоящите общи условия потребителят изрично и безусловно се съгласява, потвърждението на сключен с “Медицински център Хармония” ООД договор от разстояние, да се извършва на предоставената от него електронна поща, както и да получава на него осведомителни е-мейли за бъдещи промоционални оферти за медицински услуги.

 

Поръчки на ваучери за медицински услуги на промоционални цени.

Поръчки могат да правят само потребители приели общите условия. За да направите поръчка е необходимо да да се регистрирате. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията ползвателят ще получи уникален код за плащане, чрез който той ще може да заплати избраната медицинска услуга с възможните методи на плащане. Чрез електронна поръчка от онлайн магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези медицински услуги, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската количка на ползвателя. 

Цени на медицинските услуги

Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като “Медицински център Хармония” ООД си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представените в сайта цени на стоки са крайни и не включват ДДС, тъй като медицинските услуги са освободени от начисляването му.

Плащане

Ползвателят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока като се използва следния способ:

1. Плащане в брой чрез EasyPay

2. Банков превод.

Всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи и условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на “Медицински център Хармония” ООД, цялата продажна цена на поръчана чрез онлайн магазина медицинска услуга. 

 Връщане на платени суми

 “Медицински център Хармония” ООД, в качеството си на собственик на електронната платформа, посредством която е сключена сделката, възстановява сумата, заплатена от потребителя-купувач, след представяне на документ доказващ плащането, и му я превежда по посочена от него банкова сметка. Връщане на суми на потребителя-купувач се извърша по банков път, при което всички транзакционни разходи във връзка с връщането на съответната сума, са за негова сметка. Връщането на авансово платените суми става само в рамките на предвидения за ползване на услугата срок, упоменат в условията за ползване на ваучерите.

 Извършване на медицинските услуги

Извършването на медицинските услуги се извършва единствено и само на адреса на “Медицински център Хармония” ООД: гр. София, жк Младост-1, бл.125, Партер. 

 

Защита на личните данни

С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евeнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от “Медицински център Хармония” ООД за целите на изпълнението на договора за продажба. 

ІV. Други

“Медицински център Хармония” ООД се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина, по който са представени. Цялата информация представена на сайта включително, но не само: дизайн, цени, график на специалистите е валидна единствено и само към момента на представянето й, като “Медицински център Хармония” ООД си запазва правото по – всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени и график на специалистите, за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на “Медицински център Хармония” ООД преди извършването й. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от страна на “Медицински център Хармония” ООД то следва да бъде дадено. В противен случай независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна. “Медицински център Хармония” ООД не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове публикувани на настоящият сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове, към които същите препращат се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.
 
“Медицински център Хармония” ООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни непълни и/или неточни лични данни, включително,когато е посочил непълен, неточен или фиктивен е-мейл адрес.

Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от “Медицински център Хармония” ООД потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на “Медицински център Хармония” ООД за редовна, ако при направата и са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра или от неовластено лице.

При закупуване на медицински услуги чрез онлайн магазина не важат издаваните от “Медицински център Хармония” ООД карти за отстъпка.

С приемането на настоящите общи условия ползвателят изрично и безусловно се съгласява, на посочения от него, за целите на регистрацията на сайта, електронен адрес, да получава електронни съобщения съдържащи рекламни брошури, информация за промоции, томболи и др. Съгласието по предходното изречение може да бъде оттеглено по-всяко време от меню ''абонамент за информационен бюлетин'' достъпно от акаунта на ползвателя.

Достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина за некоректни ползватели ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение ще бъдат заличени.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.